Loading...

Glyco Genes FlyGlycoDB

Glycan related Drosophila gene database.

Data last updated:
FlyGlycoDB (FGDB) September 1, 2018Copyright © GlyCosmos Portal v1.3.1

Last updated: May 1, 2020